Ателие за Млади таланти

Ателие за Млади таланти

Ателие за подготовка на деца от 5, 6 и 7 кл. за кандидатстване в Средните художествени у-ща към Мин. на Културата , както и за изпита по Проверка на възможностите/ Изобразително изкуство към училищата към Мин. на Образованието и Науката.

В подготовката за изпитите за средните художествени у-ща се набляга на правилно поставена композиция, конструктивната рисунка и изграждането на обема на телата. Курсистите се запознават с изразните художествени похвати, характерни за изграждането на различните материалности.

Заедно с постановките на натюрморт/ изследване на обема/, важно внимание се отделя на бързи рисунки с молив или креда, които помагат за бързо запознаване с формата, локалния тон и позиционирането на различните компоненти в натюрморта.   

Изучаване на основните типове композиции при  използването на човешка фигура. Запознаване на децата с различните живописни изобразителни  техники- акварел, темпера, маслен пастел, както и смесени техники.   Глината- материал при изграждането на обемна композиция.

Скъпи родители, не оставяйте подготовката на децата си, за изпитите след 7 клас по изобразително изкуство, за последната година!

Групите са от по 2-5,6 деца. Възможност за индивидуални уроци.

Уроците се провеждат събота или неделя от 10,00 до 15,00, в ателието на художничката. Адрес : Ул. Студен кладенец  32/ между Бояна и Княжево/ Гр. София. При желание от страна на курсистите уроците могат да се провеждат и в другите дни на седмицата . За записване и допълнителна информация-на тел. 0878829262. Заниманията започват на 13.11.2021 г.

Уроците се водят от дипломиран художник  Росица Радева/www.rositzaradeva.com/, подготвила успешно не малко кандидат гимназисти!

Телефон за връзка- 0878829262, Росица Радева

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Изложба ” Ретуш с игла и конец”

На 1 септември 2018г. художничката откри самостоятелна изложба ” Ретуш с игла и конец”в Стария град Пловдив. Беше представена работата й върху реставрацията на автентични носии от различни региони на България- Кюстендилски, Северняшки, Шопски, Родопите. При работата си тя се среща с много различни истории и съдби, които носят със себе си през времето, тези автентични дрехи. На откриването на изложбата присъстваха някои от притежателите на тези красоти, устояли малко или много на времето. С умелите си ръце и познания, спазваща етиката в реставрацията, художничката връща за нов живот прекрасни образци на всекидневното и празнично облекло на българката от началото на миналия век!

Exhibition “Needle and thread restoration”

On September 1, 2018. The artist opened a solo exhibition “Retouch with needle and thread” in the Old Town of Plovdiv. Her work on restoration of authentic costumes from different regions of Bulgaria – Kyustendil, Severniashki, Shopski, Rhodopes was presented. In her work, she encounters many different stories and destinies that she brings with her over time, these authentic clothes. The opening of the exhibition was attended by some of the holders of these beauties, who have resisted more or less time. With her skillful hands and knowledge, respecting the ethics of the restoration, the artist returns for a new life wonderful examples of the everyday and festive clothing of the Bulgarian woman from the beginning of the last century!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Сценограф на свободна практика

This gallery contains 13 photos.

През 2018-2020 г. Росица Радева работи като сценограф на свободна практика, по проекти на Театрална компания www.twodestinationlanguage.com . Художничката подготвя костюмите от дистанция за проектите на театралната трупа и довършва работата си на място .

More Galleries | Leave a comment

Изработване на ширит за “кюстендилска сая”

През 2019 г. в ателието постъпиха за реставрация няколко броя от носията  “кюстендилска сая“. Наред с всички поражения от инсекти по основата, гайтаните, сърмената декорация, имаше огромни липси на текстилния ширит, монтиран пред сърмената украса. От употреба и влага, във времето, тази част от декорацията се протрива, изтънява и прокъсва. Първия етап е протриването на вътъка, след което и основата. Там където основата е запазена, чрез реставрациона  намеса, може да се укрепи и възстанови до основен цвят, а на места и до имитативен ретуш с конец, подходящ като цвят и плътност. На местата , на които ширита изцяло липсва, се налага възстановяването на цялостта му с автентичен такъв. Поради прекратеното производство на същия и останалото малко количество автентичен, запазен на стари похабени носии, се наложи търсенето на технологията, с която е бил изработван. На запазените екземпляри в момента,  този ширит е изработван фабрично, но преди този етап, вероятно е тъкан  ръчно. След направени проби с различни техники на тъкане, се спрях на техниката „ тъкане на кори“.  Ширита, изтъкан на ръка, максимално се доближи до оригиналния от автентичната сая.

Manufacturing of lathe for “Kyustendil soot”

In 2019, several pieces of the Kyustendil Sai costume were restored in the studio. Along with all the insect damage on the base, the braids, the purl decoration, there were huge defects in the textile spread fitted to the purl decoration. From use and moisture, over time, this part of the decoration is rubbed, thinned and broken. The first stage is the weaving of the weft, followed by the warp. Where the base is retained, through restorative intervention, it can be strengthened and restored to a base color and, in places, to an imitation retouch with thread suitable for color and density. In places where the latitude is completely missing, it is necessary to restore its entirety to an authentic latitude. Due to the discontinued production of the same and the remaining small amount of authentic, preserved on old worn-out costumes, there was a demand for the technology with which it was made. At the time of the preserved specimens, this latitude is factory-made, but before this stage, it is probably woven by hand. After making samples with different weaving techniques, I opted for the weaving technique. The width, woven by hand, is as close as possible to the original of the authentic soot.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Реставрация на национална носия от Северна България

Реставрация на национална носия от Северна България

Restoration of national costume from Northern Bulgaria

През 2018 г. в ателието постъпи за реставрация северняшки клашник. Състоянието му беше изключително лошо. Поражения имаше по всички части на автентичната дреха.  Цялата основа беше проядена от инсекти- молци. Дупки се забелязваха по гайтана, цветната декорация и огромни части от бялата основа бяха с липсващ горен слой. Процеса на реставрация започна с търсенето на подходящ автентичен бял шаяк, близък по цвят до оригиналната основа, за възстановяване на големите дупки. Следващият етап се състоеше в затварянето на всички поражения по основата, от най- големите до едва забележимите. Паралелно с  това, там където се налагаше, извърших възстановяване на цялостта на гайтана. За завършеност на цветната  декорацията направих нови възстановки , на местата в които имаше липси, с много близки до оригиналните цветове конци и основа. Всички материали ,с които работих,са от естествен произход- вълна,  памук и автентична сърма, в съответствие с оригиналните. Чрез сухо набиване на вълна възстанових горния слой на основата.

Работата по него приключи края на юли 2019 г.

In 2018, the North Slytherin Restoration Workshop was commissioned. His condition was extremely bad. There was damage to all parts of the authentic garment. The whole base was eaten by insects. There were holes in the shallow and colored decoration, and huge parts of the white base had a missing top layer. The restoration process began with the search for a suitable authentic white shake, similar in color to the original base, to restore large holes. The next stage consisted of closing all the lesions along the base, from the largest to the barely noticeable. In parallel, when necessary, I restored the integrity of the braid. To complete the floral decoration, I made new restorations, in places where they were missing, with very close to the original colors of thread and base. All the materials I worked with were of natural origin – wool, cotton and authentic shingles, according to the original ones. Using dry wool, I restored the top layer of the substrate. Work on it ended in July 2019.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Нови балетни костюми за прекрасни принцеси!

Най – новите балетни костюми излезли от ателието на художничката Росица Радева, за продукцията на Балетна школа ” Маша Илиева”, представлението “Каменното цвете”, на сцената на Национална Опера и Балет, София, май 2017 г.

The latest ballet costumes came from the workshop of the artist Rositsa Radeva, for the production of the Masha Ilieva Ballet School, the performance “The Stone Flower”, on the stage of the National Opera and Ballet, Sofia, May 2017.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Нова икона “Арх. Михаил”

Нова икона “Арх. Михаил”.
Иконата е изпълнена в традициите на Византийската иконопис- дървена основа, яйчна темперна техника и ръчно правен лак. Частно притежание за прекрасен повод.

New icon “Arch Michael”.
The icon is made in the traditions of Byzantine iconography – wooden base, egg tempera technique and hand-made lacquer. Private possession for a wonderful occasion.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Икона “Св. Троица”

Икона-“Старозаветна Троица”. Иконата е изпълнена по стара византийска технология- яйчна темпера, дървена основа, дамаров ръчно правен лак. Частно притежание .

Icon – Old Testament Trinity. The icon is made by old Byzantine technology – egg tempera, wood base, handmade lacquer. Private possession.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Реставрация на автентична кюстендилска сая и сърмен колан!

Автентична носия от кюстендилския край и сърмен колан към нея. Инсектите бяха поразили плата на дрехата и целия колан. Наложи се довършване на сърмената украса. Реставрацията се извърши с естествени материали , на ръка.

Authentic costume from the Kyustendil region and a shoulder belt to her. The insects had plagued the fabric of the garment and the whole belt. It was necessary to finish the purple decoration. The restoration was done with natural materials by hand.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Реставрация на автентична женска връхна дреха- начало на миналия век!

Отново за реставрация постъпи прекрасна уникална дреха- женска горна антерия. Инсектите бяха поразили гайтана и плата. Реставрацията се извърши с естествени материали , на ръка.

Again for restoration came a wonderful unique dress – female upper anther. The insects had hit the bag and the fabric. The restoration was done with natural materials by hand.

Posted in Uncategorized | Leave a comment