Реставрация на национална носия от Северна България

Реставрация на национална носия от Северна България

Restoration of national costume from Northern Bulgaria

През 2018 г. в ателието постъпи за реставрация северняшки клашник. Състоянието му беше изключително лошо. Поражения имаше по всички части на автентичната дреха.  Цялата основа беше проядена от инсекти- молци. Дупки се забелязваха по гайтана, цветната декорация и огромни части от бялата основа бяха с липсващ горен слой. Процеса на реставрация започна с търсенето на подходящ автентичен бял шаяк, близък по цвят до оригиналната основа, за възстановяване на големите дупки. Следващият етап се състоеше в затварянето на всички поражения по основата, от най- големите до едва забележимите. Паралелно с  това, там където се налагаше, извърших възстановяване на цялостта на гайтана. За завършеност на цветната  декорацията направих нови възстановки , на местата в които имаше липси, с много близки до оригиналните цветове конци и основа. Всички материали ,с които работих,са от естествен произход- вълна,  памук и автентична сърма, в съответствие с оригиналните. Чрез сухо набиване на вълна възстанових горния слой на основата.

Работата по него приключи края на юли 2019 г.

In 2018, the North Slytherin Restoration Workshop was commissioned. His condition was extremely bad. There was damage to all parts of the authentic garment. The whole base was eaten by insects. There were holes in the shallow and colored decoration, and huge parts of the white base had a missing top layer. The restoration process began with the search for a suitable authentic white shake, similar in color to the original base, to restore large holes. The next stage consisted of closing all the lesions along the base, from the largest to the barely noticeable. In parallel, when necessary, I restored the integrity of the braid. To complete the floral decoration, I made new restorations, in places where they were missing, with very close to the original colors of thread and base. All the materials I worked with were of natural origin – wool, cotton and authentic shingles, according to the original ones. Using dry wool, I restored the top layer of the substrate. Work on it ended in July 2019.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.