Graphic icon prints

Успоредно с изографисването на православни икони, рисувани в традиционната темперна техника, Росица Радева се занимава и с ръчно печатане на графични икони. Тази техника води началото си по нашите земи от периода на Възраждането.

Технологията, която е приложена в случая, е лино гравюра върху ръчно направена хартия. Използвани са прототипи на български икони от различни периоди на нашата иконопис.

Along with the painting of Orthodox icons painted in the traditional tempera technique Rositca Radeva deals and manual printing of graphic icons. This technique originated in our lands from the Renaissance period.

The technology that has been applied in this case is Lino prints on handmade paper. Used prototypes of Bulgarian icons from different periods of our

DSC01358 DSC01355 "Богородица с Младенеца" "Рождество" "Иисус Христос" "Рождество" "Богородица с Младенеца" "Разпятие"